WHO WE ARE

NL
ZAKELIJK PLATFORM VOOR PROFESSIONELE, LEGAAL VLIEGENDE EN COMPLEMENTAIR AAN ELKAAR ZIJNDE DRONE OPERATORS.

NEE, DAT OF DAN KUNNEN WIJ NIET, BESTAAT NIET
U zal meer keuze ervaren in aan uw opdracht gerelateerde vliegervaring en meer kwaliteit en continuïteit genieten, indien een groep zeer gespecialiseerde drone operators samen zou werken middels één vast loket. Het Dutch Drone Team is dat loket.

DE TIJD VAN ‘ZOMAAR EEN DRONE OPERATOR’ ZOEKEN IS VOORBIJ
Deels omdat wij de specifiek gewenste ervaring kunnen bieden (niet elke drone piloot heeft immers kennis van fotografie of ervaring met bijvoorbeeld inspectiewerk) en onderling continue kennis delen, deels omdat drone operators doorgaans relatief kleine organisaties zijn en elkaar middels onze samenwerking bij vakantie, ziekte of enorme drukte kunnen vervangen, gaat de klus altijd door en is de piloot in kwestie niet alleen een gecertificeerde professional; hij heeft ook ervaring met uw opdracht en specifieke wensen.

UK
BUSINESS PLATFORM FOR COMPLEMENTARY PROFESSIONAL AUTHORIZED DRONE OPERATORS.

“NO, WE CAN’T” DOES NOT EXIST
By getting a group of highly specialised drone operators to work together as one fixed service point you’ll experience more quality and continuity and have more choice in your job-related flight experience. The Dutch Drone Team is such a service point.

THE TIME FOR LOOKING FOR ‘JUST ANY DRONE OPERATOR’ IS PAST
We get every job done. Because we provide the specifically desired experience (not every drone pilot has knowledge of photography or experience with, for example, inspection work) and continuously share knowledge, but also because drone operators who own relatively small businesses can, by way of our cooperation, replace other operators when they are ill, on holiday or just very busy. The pilot in question is not only a certified professional; he also has experience with your assignment and specific desires.

 

SERVICES

NL
Een drone is een middel menen wij, geen doel ‘an sich’. Er zijn vaak zelfs efficiëntere oplossingen voorhanden. Om te weten of dat zo is, dient men volledig op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen rondom drones, lokale wet- en regelgeving en kennis te hebben genomen van het businessmodel achter het probleem dat opgelost dient te worden. Deze waardevolle informatie maken wij voor u inzichtelijk. Het zal u verbazen hoeveel toepassingen waarover u gehoord heeft vooralsnog in het geheel niet realistisch zijn. Het zal u ook verbazen wat wél al kan en in de praktijk reeds plaatsvindt. Daarover voeren wij graag gesprekken met u. Over wat nu al kan, waar u zich op voor zou kunnen bereiden en welke drone operator daarbij zou kunnen passen. Het kunnen en mogen vliegen met een drone, zegt natuurlijk niets over het kennisniveau inzake thermische scanners of de vaardigheid die bij het maken van mooie filmbeelden komt kijken.
UK
A drone is a tool, not a purpose in itself. There often are more efficient solutions available for deploying a drone. To come to this conclusion, you’ll need to be on par with drone technology, local law and legislation, and the business model behind the work at hand. We consider these conclusions valuable information and specialize in these matters. Since we don’t sell drones, we have no agenda for holding back information. It is very interesting to look at what is the sense and nonsense behind drone applications today. To know what is coming, what to prepare for and what kind of operator would be your best partner. Being able and allowed to operate a drone, doesn’t say anything about other skills, like operating a thermic scanner or understanding a video shoot.


 

3D Mapping Drone Filming Drone Business Case Consultancy
Thermal Scanning Drone Photography Advice on Drone Legislation
Drone Application Development Live Drone Display Lectures on Drones

Safety first

(information concerning operations in The Netherlands)

Als opdrachtgever wilt u zich ervan verzekeren dat het door u ingeschakelde bedrijf (hierna: Drone Operator) professionaliteit en veiligheid hoog in het vaandel draagt en dat uw aansprakelijkheden goed zijn afgedekt. Dit is makkelijk te controleren. Hieronder de spelregels voor Drone Operators die in Nederland commercieel dan wel bedrijfsmatig vliegen met drones, niet zwaarder dan 150 kilogram totaalgewicht. Er is naast de ROC-klasse (bedrijven die een volwaardig RPAS Operator Certificate hebben) nog een separate klasse vanaf 1 juli 2016, die met systemen lichter dan 4 kilo mag werken onder strikte beperkingen, met een zogeheten ROC-Light vergunning verstrekt door de IL&T. Let op: deze ROC-Light operators mogen niet hoger dan 50 meter, verder dan 100 meter van zichzelf, en niet dichterbij dan 50 meter tot aan bebouwing en mensen vliegen.

Het vliegen met drones wordt in Nederland gelijkgesteld aan al het andere luchtvaartverkeer, met de bijkomende veiligheidseisen en regelgeving. De Drone Operator moet overigens wel altijd ál het andere luchtverkeer voorrang verlenen. Bedrijven mogen een drone enkel en alleen gebruiken als zij een ROC (RPAS Operator Certificate) plus eventueel een ontheffing (bij speciale vluchten), of een ROC-Light vergunning hebben ontvangen van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (nader te noemen als de IL&T).

ORGANISATIE
De Drone Operator dient op elk moment een Operations Manual ter inzage beschikbaar te hebben (tijdens een vlucht maar mogelijk wilt u deze vooraf inzien). Hierin wordt omschreven hoe de organisatie te werk gaat, welke procedures er gehanteerd worden en wie er welke verantwoordelijkheden draagt. Ook logboeken voor onderhoud van de drones en accu’s (lipo’s), alsook de vlieguren van piloten dient u hierin aan te treffen. Het voeren van een Operations Manual is wettelijk verplicht.

Omdat dit document het hart van een organisatie beschrijft, zal deze in de meeste gevallen alleen ter inzage beschikbaar worden gesteld. In Nederland worden geen speciale eisen aan een organisatie die met drones werkt gesteld op het gebied van liquiditeit en personele bezetting. In veel gevallen betreft het kleine organisaties bestaande uit freelancers. Controleert u of alle freelancers tevens goed verzekerd zijn en of deze daadwerkelijk zijn opgenomen in het operations manual.

OPLEIDING
Vliegers van drones (op afstand bestuurde onbemande luchtvaartuigen, ook wel UAV, UAS of RPAS genoemd) dienen opgeleid te zijn (een theorie- én praktijkopleiding welke een RPA-L-brevet opleveren). Een dronepiloot met een RPA-L-brevet mag overigens alléén vliegen voor een bedrijf welke in het bezit is van een ROC of ROC-Light, af te geven door de IL&T. Een ROC-Light-piloot mag ook volstaan door het afnemen van een KEI-examen of door een opleiding of brevet te behalen dat geldt als vrijstelling voor het KEI-examen (PPL, BNUC-S, NLR-theorieopleiding, etc.). Indien een bedrijf over een ROC-Light-vergunning beschikt, is dit al door de IL&T gecontroleerd.

DRONE
De drone die ingezet wordt dient IDCA (Individual Design & Construction Assessment) goedgekeurd te zijn als het een bedrijf met een ROC betreft. Drones in gebruik van een bedrijf met ROC-Light-vergunning, hoeven niet wettelijk verplicht gekeurd te worden. Vraag dus door over de in te zetten drone bij een ROC-Light-klus en vraag om materiaal dat eerder is vervaardigd door inzet van de betreffende drone ter verificatie.

Elke drone die commercieel of bedrijfsmatig wordt ingezet, dient ingeschreven te zijn bij het Luchtvaartuigregister van de IL&T. Het systeem krijgt dan een PH-nummer (voorbeeld: PH-1AB). Dit nummer treft u, samen met de bedrijfsinformatie, aan op de drone van de operator (wettelijk verplicht). De drones (meestal zwaarder dan 4 KG) van volwaardig ROC-operators in Nederland, dienen daarnaast tevens IDCA (Individual Design & Construction Assessment) goedgekeurd te worden. Dat is een relatief zware keuring die door slechts enkele instanties uitgevoerd mag worden. U kunt het zien als een kleine, individuele type-goedkeuring van het betreffende systeem.

VERZEKERING
De organisatie die drones inzet dient (wettelijk verplicht sinds 1 juli 2013) een specifieke verzekering te hebben afgesloten. De verzekering moet voldoen aan de Europese verordening 785/2004 (inclusief molest en kaping).

Let op uw aansprakelijkheid, deze kan enorm zijn bij een ongeval met drones! De aansprakelijkheidsdekking van een drone operator is in de meeste gevallen standaard tot één miljoen euro beperkt. Alle aansprakelijkheid daarboven komt uiteindelijk bij de opdrachtgever terecht. Controleer uw eigen aansprakelijkheidsdekking en zorg dat deze aansluit op die van uw drone operator!

LUCHTOPNAMEVERGUNNING
Op 1 juni 2013 is de Luchtopnamevergunning afgeschaft. Deze heeft dus geen enkele waarde en zegt niets over de bekwaamheid of legaliteit van een drone operator.

TEAMWORK
Een vlucht mag door een volwaardig ROC Drone Operator nooit door één persoon worden uitgevoerd. Het is wettelijk verplicht minimaal drie personen in te zetten, waarvan overigens alleen de piloot opgeleid dient te zijn. Alléén als de camera 
niet bedient hoeft te worden door een Payload Operator (dus in een vaste hoek in de gimbal gemonteerd is, of als er geen sprake is van een camera), volstaan twee personen: de PIC (Pilot In Command) die de drone bestuurt én de Observer, die het luchtruim en omstanders in de gaten (of op afstand) houdt. Omdat een Observer alleen de juiste instructies dient te ontvangen en verder geen wettelijke eisen kent, kán in sommige gevallen de opdrachtgever (of gedelegeerd persoon) op locatie deze taak vervullen. Let op: de ROC-Light Drone Operator mag zonder Observer en/of Payload Operator zijn werk doen.

PLANNING
Een Drone Operator besteed veel aandacht aan veiligheid. Daar is planning een onderdeel van. Minimaal 48 uur van tevoren dient deze een NOTAM aan te vragen (Notice to Airman), waardoor ander luchtverkeer tijdens de voorgenomen vlucht een melding krijgt dat er een drone op de betreffende locatie vliegt als men in de buurt zou komen. Tevens dient minimaal 24 uur van tevoren de vlucht gemeld te worden aan betreffende Gemeente én bij de Minister (middels melding bij de IL&T), waarbij de verkregen NOTAM dient toegevoegd te worden. Feitelijk is er dus pas 100% zekerheid op een correcte afhandeling van een vluchtplanning als er minimaal drie dagen van tevoren mee aangevangen wordt. Ook hier geldt er wederom een uitzonderingspositie voor de ROC-Light Drone Operator, deze hoeft géén NOTAM aan te vragen en zijn vlucht niet te melden. Voor elke vlucht zal de volwaardig ROC Drone Operator een risicoanalyse én vluchtplan opstellen. Deze stuur hij met de genoemde meldingen mee en dient hij te bewaren totdat hij een controle (audit) heeft gekregen van de IL&T. Als opdrachtgever kunt u deze ook inzien op verzoek.

Wij stellen alles in het werk om de informatie op deze pagina zo actueel mogelijk te houden.
Gezien  veranderingen in wet- en regelgeving elkaar snel opvolgen, kunnen wij echter
geen aansprakelijkheid  aanvaarden inzake bovenstaande informatie.
 
 

Safety First

Clients

PROFESSIONELE DRONE-OPERATIES UITGEVOERD VOOR:

 

LEZINGEN, CONCULTANCY EN DRONE-EVENEMENTEN VERZORGD VOOR:

Contact

Thank you!

name

email

messagebookings@dutchdroneteam.com

Productie-adres:
Drone Center Valkenburg
1e Mientlaan 1 (Gebouw 310)
2223 LG Katwijk
(alleen op afspraak)

Postadres:
Einddorpstraat 45
2271 VS Voorburg